Новини
Посетете нашия щанд на Международната специализирана изложба за мебели и обзавеждане IMM Cologne 2015, 19 - 25/01/2015г, гр.Кьолн, Германия. Участието е финансирано със средства по проект Проект № BG161РО003 – 4.2.01-0001 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ”, с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие  чрез оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.