Новини
Фирма „НОВЕЛ“ ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ  №BG16RFOP002-6.002-0188-C01 по проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
 
Общата стойност на проекта е 159 850,00 лв., от които 79 925,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.
 
Проектът стартира на 21.09.2022г. и е с продължителност 10 месеца.
 
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
“НОВЕЛ” ООД,  О Б Я В Я В А
 
На заинтересованите лица и общественост за своето инвестиционно предложение:
  1. Изграждане на Изграждане на „Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 1980kWp, в ПИ 32278.46.85, по KK на гр. Игнатиево, общ. Аксаково ”. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с обща номинална мощност  1980kWp  на два етапа: етап 1 – 990kWp и етап 2 – 990kWp. Централата ще има параметри както следва: брой панели Jinko Solar – 3600, модел 72HL4-V-550 (етап 1 : 1800 / етап 2 : 1800) и брой инвертори SMA STP110-60 (CORE2)- 18 (етап 1 : 9 / етап 2 : 9). Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху фиксирана към терена метална конструкция. Генерираната електрическа енергия ще бъде отведена към Главно разпределително устройство БКТП 20/0.4kV, 2х1000kVA, изградено в имота. Произвежданата електроенергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа, собственост на „Електроразпределение Север" АД, посредством подземен електропровод 20 kV, като за присъединяването има издадено становище № ПВИ-1985/4.01.2022г на ЕРП Север.
  2. Фотоволтаичните панели генерират постояннотокова електроенергия при облъчването им със светлина, с която се захранват инверторите, където тя се преобразува в променливотокова енергия. След трансформация на напрежението на 20kV се изнася в електроразпределителната мрежа. Инвертора има защита от пренапрежения на стана DC и на страна AC, които гарантират безопасната им работа и правят невъзможно превишаване на електрическите параметри. Инверторите дават възможност и за дистанционен контрол и мониторинг на системата. Свързването към електроразпределителната мрежа е към БКТП 20/0.4kV, 2х1000kVA в комплект с електромерно табло за Ср.Н, телемеханика и телеизмерване. Взривни работи няма да бъдат извършвани. За нуждите на ФтЕЦ не е необходимо ползване на вода. От дейността не се формират производствени или битово-фекални отпадъчни води. Проектът не въвежда дейности,  изискващи издаване на разрешителни по Закона за водите и Закона за отпадъците.
  3. Инвестиционното предложение е ново и не е свързано с други одобрени и/ или в процедура планове и проекти. ПИ 32278.46.85 е урбанизирана територия за която има издадено Решение № ВА – ПР/ 2009г на РИОСВ Варна - за изграждане на „Производствено-складова база с мострена зала за мебели”. Не се очакват комулативни въздействия с други проекти и планове  тъй като територията е урбанизирана и в близост няма други производствени /жилищни или други обекти.  За обекта не се налага провеждането на процедури по реда на специални закони - промяна предназначение на земи и гори; процедури по Закона за водите и Закона за отпадъците.
4. Инвестиционното предложение ще се разположи в ПИ с идентификатор 32278.46.85 по кадастралната карта на гр. Игнатиево с трайно предназначение „урбанизирана”, с площ 37396 кв.м. Няма засегнати други имоти и населени места. Географските координати на имота са: 43.225727°N  27.784820°E. Присъединяването съгласно становище на ЕРП Север ще се  извърши към ВЕЛ 20 кV „Етър”, намиращ се на 290м северно от имота. Проектът не обуславя наличието на трансгранично въздействие. Разглежданата територия не попада в обсега на зони от Черноморското крайбрежие. Теренът не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони от мрежата „Натура 2000”: Най - близката защитена зона е определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици -  ЗЗ „Варненско Белославско езеро” с код BG 0000191 – на 2420 м южно  от проекта. Дейностите по изпълнение на проекта е планирано да се разположат в рамките на имота на ИП. Проектът ще се изпълни на два етапа  през 2023-2024г със собствени средства, банкови кредити. Територията на проекта е извън СОЗ на водоизточници. Не се засягат обекти на КИН.
5. Строителните работи са с много малък обем. По време на строителството ще се използват стандартните строителни материали – малки количества бетон, дървен материал; пясък и др. инертни материали; метални елементи; електроенергия. Всички ресурси в строителството ще се доставят от регламентирани производители и кариери. По време на експлоатацията ще се използва природен ресурс – енергия от слънцето.
6. Замърсяване на околната среда в периода на строителството ще е незначително – временно и локално проявено с непостоянна честота. Не се засягат жилищни територи и обекти на санитарна защита. Не се предвиждат изпускащи устройства, заустване на отпадъчни води. Не се предвижда ползване и отделяне на опасни вещества .
7. През строителния период ще се образуват основно малки количества смесени строителни отпадъци. Изкопните земни маси  ще се използват за вертикална планировка. По време на експлоатацията не се генерират отпадъци.
8. Проектът не предвижда ползване на води и генериране на отпадъчни води.
9. Проектът не предвижда съхранение на опасни вещества съгласно  приложение № 3, към чл.103 от ЗООС.
 
 
 
Писмени становища и мнения се приемат в 30 дневен срок – до 06.03.2023 , в община Варна и РИОСВ – Варна, ул.”Ян Палах” № 4, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg , riosv-vn@hotmail.com, телефон: +35952678848